Φωτογραφία 13 (© Ζήσης Κώστας)

Φωτογραφία 14 (© Ζήσης Κώστας)

Φωτογραφία 15 (© Ζήσης Κώστας)

Φωτογραφία 16 (© Ζήσης Κώστας)

Φωτογραφία 17 (© Ζήσης Κώστας)

Φωτογραφία 18 (© Χρήστου Βασίλης)

Φωτογραφία 19 (© Χρήστου Βασίλης)

Φωτογραφία 20 (© Χρήστου Βασίλης)

Φωτογραφία 21 (© Χρήστου Βασίλης)

Φωτογραφία 22 (© Χρήστου Βασίλης)

Φωτογραφία 23 (© Χρήστου Βασίλης)

Φωτογραφία 24 (Φωτογραφία αρχείου)

Φωτογράφοι
El
En