Πανίδα

Το ίδιο πλούσια παρουσιάζεται και η πανίδα της περιοχής. Σημαντικό είναι ότι σχεδόν όλα τα σπάνια πουλιά και θηλαστικά του ορεινού χώρου, που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, βρίσκονται στο δρυμό γύρω από το Πάπιγκο. Υπολογίζεται πως στην ευρύτερη περιοχή ζουν 133 είδη πουλιών, 24 είδη θηλαστικών, 10 είδη αμφιβίων και 21 είδη ερπετών.

Στην περιοχή συναντάμε και αρκετά είδη πουλιών, όπως τον βασιλαετό (aquila heliaca), τον χρυσαετό (aquila chrysaetos), τον ασπροπάρη (neophron percnopterus), τον φιδαετό (circaetus gallicus), τη μαυροτσικλιτάρα (dryocopus Martius), την πετροπέρδικα (alectoris graeca), τη φάσα (columba palumbus), τον γκιώνη (otus scops), τη βουνοσταχτάρα (arus melba), τη χιονάδα (eremophila alpestris), το πετροχελίδονο (ptynoprogne rupestris), τον μαυρολαίμη (saxicola tortouata), τον κότσυφα (turbus merula), κ.ά.. Τα περισσότερα είδη πουλιών είναι σπάνια και προστατεύονται με την Οδηγία 85/411/ΕΕΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεγάλη ποικιλία παρουσιάζουν τα θηλαστικά που διαβιούν στην περιοχή, όπως ο σκαντζόχοιρος (erinaceus concolov), το αγριόγιδο (rupicapra rupicapra), ο λαγός (lepus capensis), ο σκίουρος (sciupus vulgaris lilaeus), η νυφίτσα (mustela nivalis), το κουνάβι (martes foina), ο ασβός (meles meles), ο λύκος (canis lupus), η αλεπού (vulpes vulpes), η αρκούδα (ursus arctos), ο αγριόγατος (felis sylvestris) και το ζαρκάδι (capreolis capreolis).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αμφίβια όπως οι τρίτωνες (triturus alpestris και cristatus), η σαλαμάνδρα (salamandra salamandra), ο βουνοβάτραχος (rana temporaria) και ο χρωματόφρυνος (bufo bufo).

El
En