Βλάστηση

Η ευρύτερη περιοχή γύρω από το Πάπιγκο φιλοξενεί πάνω από 50 είδη δασικών δέντρων και θάμνων.

Μεγάλο μέρος καλύπτουν οι αείφυλλοι σκληρόφυλλοι θαμνώνες, με συνηθέστερα είδη την αριά (Quercus ilex) και το πουρνάρι (Quercus coccifera), που απαντώνται μαζί με τον φράξο (Fraxinus ornus), το φυλίκι (Phillyrea latifolia), τον σχίνο (Pistacia terebinthus), το γάβρο (Carpinus orientalis), την κουμαριά (Arburus unedol) και οι δρυς (Quercus frainetto, Quercus pubescens, Quercus dalechampii, Quercus cerris και Quercus trojana), που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο της βλάστησης του Παπίγκου.

Ξεχωριστά είναι τα κέδρα (Juniperus communis και Juniperus oxycedrus) και η ορεινή άρκευθος (Juniperus foetidissima), που βρίσκεται στις πλαγιές του Λάπατου. Κατά τόπους συναντώνται μαύρη πεύκη (Pinus nigra) και ελάτη (Abies borisii - regis).

El
En